Tuesday, November 24, 2009

Hôm qua thấy xã yêu lục lọi tủ đồ, rút ra được cái khăn ngày nào vợ đan cho .Tội nghiệp, chắc phải đan lại cho chàng cái mới thôi, chứ cứ quàng cái khăn ấy mãi cũ qúa rồi .

Previous Post Next Post Back to Top